ประชุมหารือก่อนดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมเปิดโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อหารือการดำเนินโครงการตามข้อกำหนดตัวชี้วัดและระยะเวลาการดำเนินโครงการ โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting