ประชุม ก.บ.ท. 2/2564

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ท.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting