หน้าหลัก

ABOUT TLO SNRU

หน่วยทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยครอบคลุมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ผลจากการศึกษา การค้นคว้า การประดิษฐ์ รวมถึงผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

OUR SERVICES INCLUDE

Copyright © 2019. All rights reserved.