การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา