แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์


แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับลิขสิทธิ์


แบบฟอร์มการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร


 แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แบบ สป/สผ/อสป/012-ก

 รายละเอียดการประดิษฐ์

หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร


แบบฟอร์ม IPRS


แบบฟอร์ม IPRS


แบบฟอร์ม IPFS


แบบขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญา


แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์/การสร้างสรรค์ (Invention Disclosure Form)


แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์/การสร้างสรรค์ (Invention Disclosure Form)

Copyright © 2019. All rights reserved.