ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ระเบียบ


ระเบียบ-มรสน.ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ประกาศ


ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานด้านเครื่องหมายการค้า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร พ.ศ. 2564

 


คำสั่ง


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร